Jawor: Koncert finałowy w ramach XIX Jaworskich Koncertów Pokoju
Numer ogłoszenia: 271396 - 2013; data zamieszczenia: 11.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Regionalne, ul. Klasztorna 6, 59-400 Jawor, woj. dolnośląskie, tel. 0-76 8702321, faks 0-76 8702321 , strona internetowa www.muzeumjawor.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Koncert finałowy w ramach XIX Jaworskich Koncertów Pokoju.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Koncert finałowy w ramach XIX Jaworskich Koncertów Pokoju.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.31.21.00-2.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 2   Nazwa: Koncert finałowy w ramach XIX Jaworskich Koncertów Pokoju

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA