x
x

Regulamin konkursu historycznego „O Polskę wolną i jej miejsce w Europie. Lata 1914 – 1921”:
1. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich miłośników historii Polski.
2. Konkurs ma charakter quizu z 23 pytaniami.
3. Termin nadsyłania odpowiedzi: 31 stycznia 2021 roku.
4. Rozwiązania wraz z nazwiskiem uczestnika oraz adresem do korespondencji należy przesyłać na adres: muzeum@muzeumjawor.pl prosimy o wpisanie w tytule wiadomości „quiz”.
5. Materiały pomocne w rozwiązaniu testu można znaleźć na muzealnym Facebooku lub w literaturze historycznej.
6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 2 lutego 2021 roku. Wyniki będą ogłoszone na muzealnym Facebooku.
7. Sposób wręczenia nagród będzie zależeć od sytuacji epidemiologicznej.
Konkurs odbywa się pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej.

1. Które z niniejszych powiedzeń było znane w społeczeństwie polskim w 1914 roku:

a. „Czy z Prusakiem iść na Moskala czy z Moskalem na Prusaka”.
b. „Czy Austriakiem iść na Moskala czy z Moskalem na Austriaka”.
c. „My Słowianie mamy być razem i bić Prusaka i Austriaka”.

2. 5 sierpnia 1915 roku Warszawę zajęli:

a. Niemcy
b. Austriacy
c. Nikt, bo Warszawa została zdobyta 12 stycznia 1916 r.

3. Która ilustracja przedstawia polskich legionistów:

Odpowiedź a:

Odpowiedź b:

Odpowiedź c:

4. Data powstanie Królestwa Polskiego to:

a. 4 listopada 1916
b. 5 listopada 1916
c. 6 listopada 1916
d. 7 listopada 1916

5. Jak popularnie nazywała się polska armia powstała we Francji w 1917 roku?

a. Błękitna
b. Szara
c. Zielona

6. W jakim mieście więziono w latach 1917 - 1918 Józefa Piłsudskiego:

a. Magdeburg
b. Berlin
c. Brandenburg

7. Czyj to portret?

a. Romana Dmowskiego
b. Wojciecha Korfantego
c. Ignacego Jana Paderewskiego

8. Z kim walczyli "orlęta lwowscy"?

a. z Austriakami
b. Ukraińcami
c. Rosjanami

9. 11 listopada to dzień w którym:

a. podpisano rozejm kończący I wojnę światową
b. Piłsudski zmusza garnizon niemiecki w Warszawie do kapitulacji
c. w Poznaniu wybucha powstanie

10. Powstanie wielkopolskie wybuchło:

a. 28 grudnia 1918
b. 26 grudnia 1918
c. 27 grudnia 1918

11. Którzy to powstańcy śląscy:

Odpowiedź a:

Odpowiedź b:

Odpowiedź c:

12. W listopadzie 1918 roku Piłsudski objął urząd:

a. Naczelnika Państwa Polskiego
b. Naczelnika Rady Regencyjnej
c. Naczelnika Rządu Jedności Narodowej

13. Konferencja pokojowa w 1919 roku miała miejsce w:

a. Paryżu
b. Poczdamie
c. Wersalu

14. Która z ilustracji przedstawia żołnierza polskiego z lat 1918 - 1921:

Odpowiedź a:

Odpowiedź b:

Odpowiedź c:

15. Jak nazywała się operacja wojskowa która rozpoczęła się 25 kwietnia 1920 roku:

a. wyprawa krymska
b. wyprawa lwowska
c. wyprawa kijowska

16. Bitwa która ocaliła niepodległość Polski w sierpniu 1920 roku nazywana jest:

a. Komorowską
b. Warszawską
c. Nadwiślańską

17. Plebiscyt 11 lipca 1920 roku odbył się na:

a. na Pomorzu
b. na Górnym Śląsku
c. na Warmii i Mazurach

18. Ile było powstań śląskich?

a. dwa
b. trzy
c. cztery

19. Na której ilustracji znajdują się polscy ułani?

Odpowiedź a:

Odpowiedź b:

Odpowiedź c:

20. Gdzie miała miejsce ostatnia bitwa kawaleryjska na świecie stoczona 31 sierpnia 1920 r.?

a. pod Komorowem
b. pod Lwowem
c. pod Drohobyczem

21. Wskaż portret generała Lucjana Żeligowskiego, "buntownika" i zdobywcy Wilna w październiku 1920 r.

Odpowiedź a:

Odpowiedź b:

Odpowiedź c:

22. W którym mieście podpisano traktat pokojowy z Rosją bolszewicką?

a. w Tallinnie
b. w Rydze
c. w Mińsku

23. Data rozpoczęcia III powstania śląskiego to:

a. 3 maja 1921
b. 3 czerwca 1921
c. 3 kwietnia 1921

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych przez Muzeum Regionalne w Jaworze - podczas konkursu historycznego
 „O Polskę wolną i jej miejsce w Europie. Lata 1914 – 1921”:


KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorem danych jest Muzeum Regionalne w Jaworze reprezentowane przez Dyrektora Muzeum, z siedzibą w Jaworze, (59-400) przy ul. Klasztornej 6, e-mail: muzeum@muzeumjawor.pl, tel. (76) 870-30-86.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych może się Pani/ Pan skontaktować z inspektorem ochrony danych Panią Wiesław Dereń poprzez email: muzeum@muzeumjawor.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane osobowe (dane Pani/Pana dziecka) przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ( tj. zgody oraz akceptacji warunków Regulaminu) w celu realizacji Konkursu, w związku z realizacją ustawy o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej. Upublicznianie wizerunku uczestnika konkursu do celu popularyzacji działalności kulturalnej Muzeum odbywa się na podstawie odrębnej zgody.

JAKIE DANE ZBIERAMY?

Pani/Pana dane osobowe (dane Pani/Pana dziecka) przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ( tj. zgody oraz akceptacji warunków Regulaminu) w celu realizacji Konkursu, w związku z realizacją ustawy o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej. Upublicznianie wizerunku uczestnika konkursu do celu popularyzacji działalności kulturalnej Muzeum odbywa się na podstawie odrębnej zgody.Zbieramy dane w zakresie określonym w Regulaminie Konkursu oraz wizerunek.

DO KOGO PRZEKAZYWANE SĄ DANE? ODBIORCY DANYCH

Wizerunek osób - wyrażających zgodę - może zostać upubliczniany jako element działań promocyjnych w zakresie działalności kulturalnej Muzeum. Dostęp do danych mogą mieć ponadto podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i w zakresie regulowanym przez przepisy.

PRZEZ JAKI OKRES PRZECHOWYWANE SĄ MOJE DANE?

Pani/ Pana dane (dane Pani/Pana dziecka) przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celu, a po jego realizacji przez okres wynikający z przepisów prawa.

JAKIE SĄ MOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z ICH PRZETWARZANIEM?

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia, do sprzeciwu wobec przetwarzanych danych oraz do cofnięcia zgody. Zakres konkretnych praw uzależniony jest w głównej mierze od celu i podstawy prawnej przetwarzania, oraz od kategorii danych, co do których, ma być zrealizowane uprawnienie.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Gdy uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie Pani/ Pana danych (danych Pani/Pana dziecka) narusza przepisy ochrony danych, przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SKĄD POCHODZĄ MOJE DANE?

Dane osobowe pozyskiwane są ze szkoły lub szkolnego koła zainteresowań oraz mogą pochodzić od uczestnika konkursu.

CZY MUSZĘ PODAWAĆ SWOJE DANE?

Podanie danych osobowych określonych w Regulaminie jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w konkursie. Zgoda na upublicznianie wizerunku w ramach promocji działalności kulturalnej jest dobrowolna.